Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies

GDPR: Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb v Lummas s.r.o.

Či už ste našim zákazníkom, odberateľom nášho newslettra alebo len návštevníkom našich webov, pravdepodobne nám v nejakej forme odovzdávate svoje osobné údaje. Plne si uvedomujeme našu zodpovednosť za ich ochranu a zabezpečenie. Zároveň vás chceme ubezpečiť, že k ochrane osobných údajov pristupujeme s plnou vážnosťou a maximálnym úsilím. Toto sú základné zásady takejto ochrany, ako aj vaše práva v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 1. Správca osobných údajov
  1. Spoločnosť Lummas s.r.o., so sídlom Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen, IČO: 44 502 338, DIČ: 2022729709, IČ DPH: SK2022729709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 15677/S (ďalej len „Spoločnosť“) je povinná v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“) a prislúchajúcich vykonávacích predpisov zabezpečiť ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť ochranu osobných údajov najmä ich dôvernosť a integritu so zameraním na preventívnu kontrolu a predchádzanie bezpečnostným incidentom. Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zavedenie sieťovej bezpečnosti, zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám a neoprávnenému prístupu, obmedzenie manipulácie so zariadeniami alebo nosičmi obsahujúcimi osobné údaje, šifrovanie databáz a dodržiavanie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.
  2. Zároveň vyberáme ďalšie subjekty, ktoré nám so spracovaním budú pomáhať. V prípade potreby nás v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať cez tento vopred pripravený formulár.
  3. Úprimne prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. A to najmä:
   • plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov podľa článku 13 GDPR,
   • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu (predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo vami udelený súhlas),
   • poskytneme vám plnú súčinnosť a podporu pri uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,
   • na ochranu vašich osobných údajov budeme v maximálne možnej miere využívať všetky nám známe a dostupné moderné technológie. Prijali sme, udržujeme a neustále vylepšujeme všetky možné opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.
 1. Aké osobné údaje spracovávame, na aký účel a ako dlho?
 2. Osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

  1. Predaj tovaru, poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
   • Vaše osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov, e-mail, telefón, korešpondenčná adresa, prípadne pracovná pozícia a oddelenie nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovarov a služieb).
  2. Účtovníctvo
   • Pokiaľ ste náš zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, pretože nám zo zákona vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.
  3. Marketing - poskytovanie informácií
   • Vaše osobné údaje (e-mail, meno, názov spoločnosti a pracovnej pozície), na čo klikáte v emailových správach využívame za účelom priameho marketingu a informovania vás o novinkách súvisiacich s činnosťou našej Spoločnosti. Robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás tieto novinky zaujímajú. V prípade, že nie ste našim zákazníkom, posielame vám marketingové informácie na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Zasielania marketingových emailov môžete kedykoľvek ukončiť použitím odhlasovacieho odkazu v takomto emaile, alebo aj priamo na webe po prihlásení vo svojom používateľskom profile.
  4. Fotografie a video záznamy
   • Na niektorých našich udalostiach vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam za účelom propagácie a nášho spravodajstva. Na týchto fotografiách nikde nie sú mená osôb, iba ak by išlo o referenciu na základe súhlasu. Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, prosím dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred konaním udalosti. Samozrejme, aj na vaše dodatočné požiadanie takéto fotografie či videá stiahneme. Vaše osobné údaje si ponechávame počas premlčacej doby, pokiaľ zákon nestanovuje inak alebo sme v konkrétnych prípadoch uviedli inak.

  Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

  Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov (napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov) alebo je určená prevádzkovateľom. V prípadoch, kedy dobu uchovávania nestanovujú osobitné právne predpisy, spracúvame osobné údaje po dobu maximálne piatich rokov.

 1. Cookies
  1. Internetová Stránka Spoločnosti používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si Stránka ukladá na zariadení návštevníka Stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch Stránky. Tieto súbory nám pomáhajú vytvoriť Stránku s optimálnym nastavením pre užívateľov. Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je možné nájsť na stránke www.allaboutcookies.org.
  2. Stránka https://cti.sk/ používa cookies, ktoré sú určené na analýzu využívania a optimalizáciu Stránky, reklamné cookies, ktoré umožňujú lepšie cielenie reklamy na Stránke a cookies prispôsobujúce Stránku individuálnym potrebám používateľa.

   Tzv. „vlastné cookies“ vytvorené Spoločnosťou sa využívajú na optimalizáciu prihlasovania a registrácie, zapamätanie si užívateľa a jeho prihlásenia na stránke, ako aj na umožnenie navigácie a používania Stránky (napríklad na nákup tovarov a služieb v časti eshop alebo na overenie oprávnenia prístupu do určitých sekcií Stránky).

   Tzv. „sessioncookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi Stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na Stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu Stránku optimalizovať a vylepšovať.

   Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a Spoločnosť nemôže tieto cookies čítať. Patria sem najmä analytické cookies (GoogleAnalytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci Stránku používajú, Facebook a Youtube cookies, ktoré umožňujú používanie externých služieb a reklamné cookies, ktoré umožňujú lepšie cielenie reklamy na Stránke. Ďalšie informácie o službe GoogleAnalytics sú na http://www.google.com/analytics alebo na príslušných stránkach tretích strán.

  3. Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka Stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie Stránky Spoločnosti.
 1. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
 2. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. Verte, že väčšinu spracovateľských úkonov dokážeme robiť sami. Avšak pre zaistenie niektorých konkrétnych úkonov, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie tretích strán, ktoré sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia týchto služieb a platforiem:

  1. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 9084/S).
  2. Slovenská pošta, a.s. (so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 803/S).
  3. EuroSMS s.r.o., Račianska 96, 831 01, Bratislava, IČO: 46 166 939, IČ DPH: SK2023291325, Zapísaná v OR SR Bratislava 1, odd.: Sro, vl.č.: 73978/B).
  4. Google - Google Analytics (anonymné štatistiky o návštevnosti a používanosti nášho webu).

  Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť služby a aplikácie ďalších tretích strán. Určite však budeme pri ich výbere na nich klásť z pohľadu GDPR minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na samých seba.

 1. Poskytovanie údajov mimo EÚ
 2. Osobné údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 1. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?
 2. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte široké práva. V prípade, že si niektoré z vašich práv chcete uplatniť, prosím napíšte nám vašu požiadavku cez kontaktný formulár. Máte:

  1. Právo na informácie - plníme už týmto samotným dokumentom.
  2. Právo na prístup - môžete nás vyzvať na poskytnutie informácií, aké osobné údaje o vás uchovávame a prečo. Odpovieme vám v čo najkratšom čase, avšak najneskôr do 30 dní.
  3. Právo na opravu - môžete nás vyzvať na doplnenie alebo zmenu vašich údajov.
  4. Právo na vymazanie (byť zabudnutý) - na požiadanie vymažeme tie vaše osobné údaje, ktoré nie sme povinní archivovať na základe iných právnych základov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a pod.).
  5. Právo na obmedzenie spracovania - v prípade, že nechcete vymazať všetky údaje, ale chcete len obmedziť ich rozsah alebo účel na aký ich spracovávame ako aj dobu uchovania.
  6. Právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov - v niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. Vy máte právo vzniesť voči tomu námietku.
  7. Právo na prenositeľnosť - máte právo vyžiadať si od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
  8. Právo na sťažnosť - ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme podľa zákona, môžete podať sťažnosť či už priamo nám alebo príslušnému kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov.
 1. Mlčanlivosť
 2. Chceme vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení obchodného či zamestnaneckého vzťahu s nami. V prípade potreby v súvislosti s ochranou osobných údajov nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár.

Cookies používame na zlepšenie kvality web stránky. Pokračovaním prehliadania súhlasíte s použitím týchto dát. Viac informácií nájdete tu. Rozumiem