VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA PRE PODNIKATEĽOV

Spoločnosť Lummas s.r.o., so sídlom: Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen, IČO: 44 502 338 , DIČ: 2022729709 , IČ DPH: SK2022729709 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 15677/S, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky https://Cti.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej stránky Cti.sk.
 1. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
  1. Elektronický obsah sú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, softvér, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.
  2. Kupujúci je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.
  3. Obchodné podmienky sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Predajcu pri predaji Produktov a Elektronického obsahu, pričom Obchodné podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.
  4. Predajca je spoločnosť Lummas s.r.o., ktorá predáva Produkty na Stránke.
  5. Stránka je internetová stránka Predajcu https://Cti.sk.
  6. Tovar je Tovar alebo Elektronický obsah Predajcu ponúkaný Kupujúcemu prostredníctvom Stránky.
 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto Obchodné podmienky Predajcu, upravujú v súlade s ustanovením § 273 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť Tovar od Predávajúceho, je spotrebiteľom v zmysle § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
  3. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením týchto Obchodných podmienok.
  4. Znenie Obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v súlade s existujúcimi Obchodnými podmienkami.
  5. Pre využívanie Stránky musí koncové zariadenie Kupujúceho spĺňať nasledovné požiadavky: pripojenie k internetu podporujúcemu prenos datových protokolov IP, HTTP, HTTPS, internetový prehliadač, ktorý podporuje HTML5, CSS3 a JavaScript, minimálne rozlíšenie CSS 320x560px, aktivovanú podporu cookies, aktivovanú podporu vyskakovacích okien, operačný systém a aktívnu e-mailovú adresu.
  6. Kupujúci, ako aj akákoľvek iná osoba je povinná používať Stránku v súlade s jej účelom a Obchodnými podmienkami, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky a zároveň je povinný sa zdržať činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Kupujúci, ako aj akákoľvek iná osoba nesmie najmä:
   • poškodzovať dobrú povesť spoločnosti Lummas s.r.o. ani práva tretích osôb,
   • narúšať používanie Stránky (https://Cti.sk), vrátane bránenia používania tejto Stránky iným Kupujúcim, záujemcom,
   • zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Stránky,
   • vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Predajcu,
   • posielať na Stránku vírusy ani akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,
   • pokúšať sa vniknúť do dát s obsahom o iných Kupujúcich,
   • pokúšať sa vniknúť do databázy Stránky,
   • využívať Stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ.
 1. UZATVORENIE ZMLUVY
  1. Cenové ponuky vypracované Predávajúcim predstavujú výzvu na predloženie ponuky a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
  2. Pre všetky objednávky je potrebné vyjadrenie Predávajúceho. Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú uzatvorené písomným prijatím zo strany Predávajúceho a riadia sa týmito Obchodnými podmienkami. Objednaním Tovaru Kupujúci záväzne vyhlasuje, že chce objednaný Tovar zakúpiť.
  3. Objednávky Tovarov označené Predávajúcim ako neštandardné resp. Non-Cancelable Non-Returnable (ďalej len „NCNR“), sú nezrušiteľné a nevratné. Predávajúci môže Tovar označiť ako neštandardný resp. „NCNR“ rôznym spôsobom, vrátane uvedením tohto označenia v cenovej ponuke na zoznamoch výrobkov alebo v prílohách.
  4. Objednávky štandardných Tovarov nemôže Kupujúci zmeniť, zrušiť alebo zmeniť naplánovanie ich dodávok bez súhlasu Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo prideľovať predaj Tovarov medzi svojich zákazníkov.
  5. Všetky informácie o Tovare umiestnenom na Stránke obchodu sú informatívneho charakteru a nepredstavujú návrh dodať tento Tovar. Uvedené sa týka predovšetkým vyobrazenia Tovaru, predpokladaných termínov doručenia a dostupnosti Tovaru. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne takto umiestneného Tovaru na stránke. Predávajúci je oprávnený ponúkaný sortiment Tovaru ľubovoľne meniť a ukončiť predaj Tovaru bez predchádzajúceho upozornenia či informácie.
  6. Minimálna hodnota objednávky je 20,- EUR bez DPH. Pri objednávke pod 20 EUR bez DPH účtujeme manipulačný poplatok vo výške 3 EUR bez DPH. Poplatok neplatí pri doobjednávke, ak je u nás ešte nevybavená objednávka.
  7. Kupujúci je upozorňovaný, že údaje prezentovaného Tovaru na Stránke ( najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby ) nie sú aktualizované informačným, skladovým systémom a ľudskými zdrojmi Predávajúceho nepretržite a v každom okamihu. Zmeny v skladových zásobách sú v informačnom systéme Predávajúceho aktualizované až s určitým časovým odstupom s prihliadnutím na technické možnosti. Z tohto dôvodu nemusia byť údaje ohľadne Tovaru na Stránke vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že údaj „dostupnosť“ zobrazený pri Tovarovej položke na Stránke nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie Tovaru Predávajúcim. Uvedená dostupnosť Tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob Predávajúceho. Predávajúci nemá záujem vábiť alebo klamať svojho zákazníka a práve z tohto dôvodu je možnosť dodania Kupujúcim objednaného Tovaru vždy overovaná Predávajúcim a až na základe akceptácie objednávky Predávajúceho sa realizuje dodávka Tovaru Kupujúcemu. Predávajúci upozorňuje, že najmä vzhľadom na charakter internetového predaja a dodávok od dodávateľov, Tovar nie je možné vopred ukázať Kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok Predávajúceho a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez Stránku je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami Predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie Tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. Predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný Predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a ponúknutú cenu, najmä ak na strane Predávajúceho alebo jeho zmluvného partnera nastala chyba v informačnom systéme, v zadávaní vstupných dát, na Stránke alebo v reklamnom letáku, a to pri zobrazenom Tovare a najmä ohľadne jeho ceny, dostupnosti, veľkosti či množstva Tovaru. Na túto skutočnosť bude vždy Kupujúci informovaný vhodným spôsobom ( napr. oprava údaja ) a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.
  8. Ak Predávajúci pred akceptáciou alebo po akceptácii objednávky zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne Tovaru alebo dodania ( najmä zverejnenú či inak zistiteľnú na Stránke alebo uvedenú v objednávke, v akceptácii objednávky, resp., v inej správe ), ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej na Stránke, alebo z dôvodov vyššej moci, je vždy oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo zrušiť/odmietnuť, resp. neakceptovať objednávku. Takáto chyba sa môže týkať najmä aktuálnej ceny Tovaru, množstva, možnosti dodania, dostupných skladových zásob, obrázku Tovaru na Stránke alebo inej skutočnosti, z ktorej napr. môže vyplynúť nemožnosť dodať Tovar Kupujúcemu včas alebo riadne v súlade s objednávkou alebo akceptáciou objednávky. Kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne po zistení informovaný a Predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený takýto Tovar nedodať, neodoslať/nevykonať akceptáciu objednávky, odmietnuť Kupujúcim vystavenú objednávku, Predávajúcim akceptovanú objednávku alebo jednostranne odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného. V týchto mimoriadnych prípadoch Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru. Predávajúci je vždy oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu dodania Tovaru ) alebo okamžite zrušiť/odmietnuť objednávku, ak cena Tovaru alebo údaj o množstve uvedené na Stránke boli nesprávne v dôsledku ľudskej, systémovej alebo inej chyby. V prípade ak Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto kúpna cena mu bude Predávajúcim vrátená v týchto prípadoch najneskôr do 15 dní odo dňa zrušenia zmluvy alebo objednávky. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať Tovar Kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Kupujúceho, osoby preberajúcej Tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).
 1. CENY
  1. Ceny sú uvedené iba za Tovar netto a nezahrňujú dane, prepravné náklady, clá alebo iné náklady alebo poplatky ako sú napríklad za zvláštne balenie a označenie produktov, povolenia, certifikáty, colné prehlásenia a registrácie. Za akékoľvek dodatočné poplatky nesie zodpovednosť Kupujúci.
  2. Ceny Tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Ceny Tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na Stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, poprípade si vyhradzuje právo od uzavretej zmluvy odstúpiť, pokiaľ bola ponúknutá alebo dohodnutá kúpna cena zobrazená Kupujúcemu na Stránke chybne.
  3. Predávajúci prehlasuje, že mu nie je známy účel nákupu uskutočnený Kupujúcim ani použitie, ku ktorému je nakupovaný Tovar určený a nenesie preto žiadnu zodpovednosť za voľbu objednaného Tovaru a ich následky pre Kupujúceho.
  4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko Kupujúceho. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená až akceptáciou Kupujúceho. Aj v tomto prípade sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenia kúpnej zmluvy tieto Obchodné podmienky.
 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Fakturované sumy sú splatné v lehote splatnosti uvedenej na faktúre Predávajúceho, a to bez zápočtu alebo odpočítania daní vyberaných zrážkou či iných súm.
  2. V prípade omeškania platby zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený účtovať k dlhovanej sume úrok od dátumu splatnosti až po dátum úhrady vo výške 10% p.a., vrátane primeraných poplatkov za právne služby alebo inkasné náklady.
  3. Predávajúci je oprávnený účtovať za každú upomienku k neuhradenej faktúre v dátume splatnosti poplatok 2,50 EUR.
  4. Predávajúci je oprávnený požadovať ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, poprípade je oprávnený zálohu či inú obdobnú platbu aj po uzatvorení kúpnej zmluvy, ak sa to ukáže nevyhnutným pre splnenie záväzku Predávajúceho z kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný zálohu či inú obdobnú platbu poskytnúť v lehote a spôsobom stanoveným Predávajúcim.
  5. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť podmienky úveru Kupujúceho, vyžiadať si od Kupujúceho finančné údaje za účelom overenia si úverovej spôsobilosti kupujúceho, požadovať bankovú záruku alebo inú formu záruky alebo pozastaviť akékoľvek nevybavené objednávky Kupujúceho. Predávajúci môže zaúčtovať platby na ktorýkoľvek z účtov Kupujúceho. V prípade omeškania Kupujúceho s akoukoľvek platbou podľa kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený bez vplyvu na ďalšie právne nároky zmeniť plánované dodávky alebo zrušiť akékoľvek nevybavené objednávky a prehlásiť všetky doposiaľ neuhradené faktúry za okamžite splatnými.
  6. Predávajúci je oprávnený odmietnuť šeky a zmenky. Zľavy alebo poplatky za zmenku znáša Kupujúci, šeky a zmenky sú splatné okamžite.
 1. DODACIA LEHOTA, ČIASTOČNÉ DODÁVKY
  1. Pokiaľ Predávajúci neurčí písomne inak, pre všetky dodávky Predávajúceho platí dodacia podmienka EXW zo skladu Predávajúceho resp. v prípade priamych zásielok EXW zo skladu výrobcu (podľa INCOTERMS 2010).
  2. Dodacie lehoty uvádzané Predávajúcim sú len odhadované a platia v prípade včasného doručenia materiálov a dodávok Predávajúcemu. Predávajúci nie zodpovedný za oneskorenú, čiastočnú či predčasnú dodávku a Kupujúci je povinný dodávku akceptovať a uskutočniť platbu za takto dodaný Tovar. Omeškaním dodávky objednávky alebo jej ktorejkoľvek časti nevzniká Kupujúcemu právo zrušiť ostatné dodávky.
  3. Dodacia doba sa primerane predlžuje, ak nebola dodržaná dôsledkom vyššej moci, štrajku, nepredvídateľných prekážok, alokácie, nemožnosti odberu Tovaru zo všeobecne prístupných zdrojov, dodacích ťažkostí subdodávateľa alebo dôsledkom iných okolností, ktoré nespôsobil Predávajúci a taktiež v prípade, ak takéto okolnosti postihnú jeho subdodávateľa.
  4. Rámcová objednávka sa rozumie objednávka, ktorá je dodávaná po častiach. Rámcová objednávka nesmie ale prekročiť lehotu 12 mesiacov. Jednotlivé dodávky musia vykazovať hodnotu najmenej 100€. Rámcové objednávky je možné uskutočniť len po určení pevných termínov dodania, ktoré sa považujú za záväzné termíny. V prípade ich nedodržania zo strany Kupujúceho, Predávajúci je oprávnený zmeniť dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať Tovar podľa vopred zmluvne dohodnutých termínov bez predchádzajúceho upozornenia.
 1. PREPRAVA, PREVOD RIZIKA
  1. Miestom dodania Tovaru je sídlo Predávajúceho alebo jeho prevádzka ním určená podľa vyplneného profilu Kupujúceho na Stránke alebo v časti objednávky. Pokiaľ Kupujúci požaduje dodanie Tovaru na iné miesto, nesie riziko a náklady na zaslanie a dopravu Tovaru, začínajúc odoslaním Tovaru zo skladu Predávajúceho alebo zo skladu výrobcu. Poistenie v priebehu prepravy je zabezpečované len na žiadosť a na náklady Kupujúceho.
  2. Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Kupujúci bezodkladne povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi a Predávajúcemu.
  3. Na žiadosť Kupujúceho je možné poistiť zásielku na jeho náklady proti ním označeným rizikám.
  4. Pokiaľ sa zásielka omešká bez zavinenia Predávajúceho, bude Tovar uskladnený na náklady a riziko Kupujúceho. Oznámenie zaslané elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho, že je Tovar pripravený k zaslaniu, má platnosť zaslania.
  5. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neprevzatím alebo oneskoreným prevzatím Tovaru, iba ak sú tieto skutočnosti zavinené Predávajúcim.
  6. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a Tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi a najneskôr do jedného (1) pracovného dňa i Predávajúcemu emailovou správou na adresu info@cti.sk. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente prepravcu/doručovateľa v čase preberania zásielky ( najmä pri podpisovaní prevzatia ) vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnej páskou Predávajúceho, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom Preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s Tovarom v lehote troch (3) pracovných dní od dodania Tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že Tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
 1. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
  1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na Tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Tovaru a všetkých ostatných pohľadávok vyplývajúcich z aktuálneho obchodného vzťahu.
 1. ZÁRUKA
  1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť Tovaru v dĺžke v akej ju poskytuje výrobca dodávaného Tovaru.
  2. V prípade ak je doba použiteľnosti Tovaru obmedzená určitým úkonom (napr. inštalácia), je záručná doba Tovaru obmedzená touto dobou použiteľnosti / úkonom.
  3. Reklamáciu na správny počet vydaných kusov a na zhodnosť objednaných položiek s faktúrou si Kupujúci môže uplatniť do troch (3) dní od ich prevzatia. Pri dodávke Tovaru pripraveného meraním alebo vážením, kde sa líši dodané množstvo súčiastok na sprievodnom doklade od skutočnej dodávky v tolerancii ±2% (podľa druhu Tovaru), nemôže byť táto skutočnosť predmetom reklamácie.
  4. V prípade oprávnenej záruky sú jedinými opravnými prostriedkami pre Kupujúceho (podľa výberu Predávajúceho) oprava produktov, bezplatná výmena produktov alebo refundácia kúpnej ceny takého počtu produktov, ktoré boli uznané v záruke.
  5. Kupujúcemu právo zo zodpovednosti za vady neprislúcha v prípade, že je Tovar mechanicky poškodený, použitím Tovaru v rozpore s návodom na použitie či ďalšími pokynmi, zjavne nesprávne použitie Tovaru, v prípade vady vzniknutej neodbornou montážou alebo inštaláciou.
  6. Predávajúci neposkytuje v súvislosti s Elektronického obsahu žiadne vyhlásenie, ani záruku a nebude mať v súvislosti s Elektronickým obsahom žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ sa v príslušnej licenčnej zmluve na Elektronický obsah neuvádza výslovne inak, Elektronický obsah sa poskytuje tak, ako je bez žiadnej ďalšej záruky.
 1. VRÁTENIE TOVARU
  1. Zákazník je oprávnený vrátiť Predávajúcemu iba Tovar, ktorý u neho zakúpil a len spolu s číslom oprávnenia na vrátenie materiálu (Return Material Authorization, ďalej len „RMA“), ktoré získa od Predávajúceho alebo na Stránke (https://Cti.sk) Predávajúceho.
  2. Vrátenie Tovaru v prípade viditeľných vád: Kupujúci je povinný do jedného (1) pracovného dňa po doručení zásielky Predávajúcim alebo ním povereným prepravcom písomne informovať e-mailom na info@cti.sk Predávajúceho o akomkoľvek poškodení vonkajšieho obalu Tovaru. Kupujúci je povinný do troch (3) pracovných dní po doručení zásielky Predávajúcim alebo ním povereným prepravcom písomne informovať e-mailom na info@cti.sk Predávajúceho o akomkoľvek nedodaní Tovaru v požadovanom množstve alebo o inej vade (ďalej len „viditeľná vada“); v opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci Tovar riadne prevzal.
  3. Vrátenie Tovaru v záručnej lehote: Kupujúci je povinný Predávajúceho písomne informovať o konkrétnej vade Tovaru v záručnej lehote. Predávajúci pridelí číslo RMA len v prípade, že vadu (tak Viditeľnú vadu, ako aj vadu zo záruky Tovaru) spôsobil výlučne Predávajúci alebo pôvodný výrobca Tovaru, a to len v prípade, že Kupujúci splnil povinnosť o vade písomne informovať podľa bodu 10.1 Obchodných podmienok. V prípade poškodenia, nedodania Tovaru v požadovanom množstve či inej vady, ktorú spôsobil Kupujúci, prepravca či poskytovateľ služieb prepravy alebo iná tretia strana Predávajúci číslo RMA nepridelí. Po získaní čísla RMA je Kupujúci povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu podľa pokynov Predávajúceho uvedených v RMA. Kupujúci je povinný uhradiť vopred náklady spojené so zaslaním. Predávajúci je oprávnený posúdiť všetky Tovary, ktoré Kupujúci vrátil na základe RMA. V prípade, že Predávajúci rozhodne, že Tovar nespĺňajú podmienky na ich vrátenie, zašle ich späť Kupujúcemu, pričom dopravné hradí Príjemca alebo ich u seba zadrží na účet Kupujúceho a na ich vyzdvihnutie Kupujúcim na náklady Kupujúceho. Náklady spojené so zaslaním budú Kupujúcemu uhradené, pokiaľ bude chyba uznaná.
 1. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
  1. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu sa obmedzuje na priame škody Kupujúceho najviac do výšky ceny predmetného Tovaru. Uvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade smrti či úrazu spôsobeného nedbanlivosťou Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu nepriamu, osobitnú, vedľajšiu či následnú škodu (napríklad za ušlý zisk či stratu príjmov, stratu dát, stratu užívania, opätovné prepracovanie, opravu, výrobné náklady, náklady na stiahnutie výrobkov z obehu, ujmu na dobrej povesti či stratu zákazníkov). Týmto obmedzením zodpovednosti nie sú dotknuté práva Kupujúceho priznané zákonom v rozsahu, v akom Predávajúci nemôže v súlade so zákonom odmietnuť akékoľvek predpokladané či zákonné záruky.
 1. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
  1. Predávajúci nie je zodpovedný za neplnenie svojich povinností, ktoré má na základe týchto Obchodných podmienok, pokiaľ neplnenie týchto povinností zapríčinili okolnosti, na ktoré odôvodnene nemá dosah (napríklad udalosti vyššej moci, konanie či nekonanie Kupujúceho, prerušenie prevádzky, prírodné či človekom vyvolané katastrofy, epidémie, nedostatok materiálu či tovarov, štrajky, trestné činy, oneskorenie dodávky či prepravy alebo nemožnosť obstarať prácu, materiály či tovary zo štandardných zdrojov).
 1. POUŽITIE VÝROBKOV
  1. Kupujúci je povinný dodržať výrobcom určené špecifikácie Tovaru. Tovary nemožno používať v prístrojoch na udržanie životných funkcií, ľudských implantátoch, jadrových zariadeniach, ani v iných prístrojoch či zariadeniach, v ktorých by zlyhanie Tovaru mohlo viesť k ujme na živote alebo k škode na majetku. V prípade, že Kupujúci používa alebo predáva Tovary na použitie v uvedených prístrojoch či zariadeniach alebo nedodrží výrobcom určené špecifikácie Tovaru, súhlasí s tým, že takéto používanie, predaj alebo nedodržanie špecifikácií je na jeho výlučné riziko.
 1. DOVOZ / VÝVOZ
  1. Na niektoré Tovary a súvisiace technológie, ktoré predáva Predávajúci sa vzťahujú opatrenia Spojených štátoch amerických, Európskej únie a/alebo iných krajín o kontrole vývozu, okrem predpisov o bojkote (ďalej len „Vývozné predpisy“). Kupujúci je povinný Vývozné predpisy dodržiavať a získať všetky oprávnenia či povolenia, ktoré sa vyžadujú na prepravu, vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz Tovarov a súvisiacich technológií.
  2. Kupujúci nesmie Tovary a súvisiace technológie vyviezť ani opätovne vyviezť do žiadnej krajiny ani žiadnemu subjektu, pre ktorý je takýto vývoz resp. opätovný vývoz zakázaný, vrátane akejkoľvek krajiny či subjektu, na ktorý sa vzťahujú sankcie či embargá uplatňované Spojenými štátmi americkými, Európskou úniou alebo inými krajinami.
  3. Kupujúci nesmie Tovary a súvisiace technológie použiť v súvislosti s chemickými, biologickými či jadrovými zbraňami, raketovými systémami (vrátane balistických striel, kozmických nosičov či sondážnych rakiet) ani s bez obslužnými vzdušnými nosičmi týchto rakiet či zbraní, ani na vývoj žiadnych zbraní hromadného ničenia.
 1. ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY
  1. Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia na predaj a kúpu Tovarov medzi Kupujúcim a Predávajúcim aj v prípade, že pri akejkoľvek časti kúpy a predaja Tovarov, vrátane potvrdenia Kupujúceho o neštandardnej objednávke Tovarov „NCNR“ či prognózy dopytu sa použije elektronická výmena údajov, interná stránka Kupujúceho, portál tretej strany alebo iný elektronický prostriedok (ďalej len „Elektronická objednávka“).
  2. Akceptácia žiadosti Predávajúceho o potvrdenie Elektronickej objednávky Kupujúcim alebo akceptácia informácií o Elektronickej objednávke poskytovaných Predávajúcim Kupujúcemu v písomnej, e-mailovej alebo inej forme EDI (elektronická výmena dát) je pre Kupujúceho záväzná.
 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Predávajúci je oprávnený od zmluvy mimo zákonných dôvodov odstúpiť:
   • v prípade nesplnenia povinnosti Kupujúceho podľa čl. 5.4. Obchodných podmienok,
   • v prípade objednávky vykonanej na základe chybného zobrazenia na Stránke,
   • v prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo zálohy na kúpnu cenu dlhšou ako sedem (7) kalendárnych dní,
   • v prípade neprevzatia Tovaru alebo omeškaním s prevzatím Tovaru,
   • v prípade zahájenia insolvenčného alebo exekučného konania voči Kupujúcemu.
  2. Predávajúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek do doby prevzatia Tovaru Kupujúcim.
  3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do siedmych (7) dní od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu.
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako mu Kupujúci vráti Tovar. Náklady na vrátenie Tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy nesie Kupujúci.
  5. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý už bol dodaný riadne, včas a bez vád. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne už splneného čiastočného plnenia.
  6. Odstúpenie musí byť vykonané písomne a v prípadoch kúpnych zmlúv dohodnutých elektronickou cestou tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
  7. Pokiaľ Predávajúci odstúpi od zmluvy v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu náklady, ktoré mal s prípravou, balením, odoslaním a realizáciou jeho objednávky v skutočnej výške, najmenej však vo výške 20% z dohodnutej kúpnej ceny.
  8. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Kupujúci týmto v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia a plnenia zmluvy. Týmito osobnými údajmi Kupujúceho sú najmä obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo, číslo bankového účtu. Súhlas podľa tohto bodu je udeľovaný na dobu trvania zmluvy, resp. rámcovej zmluvy a ďalších 4 rokov potom, ako Kupujúci splní všetky svoje záväzky zo zmluvy alebo rámcovej zmluvy. Tento súhlas môže byť zo strany Kupujúceho kedykoľvek písomne odvolaný.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Platným právom je výhradne právny poriadok Slovenskej republiky. Kúpna zmluva, Obchodné podmienky, ich interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na ich základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek dispozitívne ustanovenie slovenského právneho poriadku sa nepoužije v tom rozsahu, v akom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu niektorého ustanovenia kúpnej zmluvy alebo Obchodných podmienok.
  2. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu alebo musia byť aspoň vykonané elektronickou poštou.
  3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.02.2019. Zmluvné vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a riadia sa Obchodnými podmienkami platnými v dobe ich vzniku.
  4. Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na Stránke Predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú Obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením Obchodných podmienok na Stránke pri ukončení procesu objednávania, Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Obchodnými podmienkami, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
  5. Rozhodným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z Obchodných podmienok, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok Tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.
Cookies používame na zlepšenie kvality web stránky. Pokračovaním prehliadania súhlasíte s použitím týchto dát. Viac informácií nájdete tu. Rozumiem